Lunar không lưu bất kỳ thông tin thanh toán nào của khách hàng.